Regler Blekinge Trollingfestival 2020.

 

Blekinge Trollingfestival informerar och upplyser nedan om vilka regler som gäller vid trollingfiske efter Lax i södra Östersjön. Om något team vilket medverkar i tävlingen bevisligen/uppenbart, eller med stor sannolikhet misstänks bryta mot dessa regler tar sig arrangören rätten att diskvalificera hela teamet från tävlingen. Ingen återbetalning av anmälningsavgift eller andra kostnader kommer att tillgodoses.

 

Regler (Myndigheten Hav och Vatten )

 

Minimimått på 60 centimeter gäller i Östersjöns samtliga delområden. (LAX)

Vid dörj-, trolling- och utterfiske i Östersjön är fångst av lax som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt förbjudet under hela året. Den som fångar sådan, icke fenklippt, fisk ska genast släppa ut den i vattnet.

 

Utöver dessa lagstadgade regler komplettera Blekinge trollingfestival med följande:

 

Samtliga Zoner A-C i Pukaviksbukten är helt fredade från Blekinge Trollingfestivals deltagare. Dvs vi fiskar inte innanför Listers Huvud och Lak-Knallarna!

Fiskarter som kan tillräknas i tävlingen är: Lax, Öring, Regnbåge och eventuell Hybrid. Teamen kan maximalt tillgodoräkna sig tre fiskar per tävlingsdag.

 

 

 1. Blekinge Trollingfestival är en poängtävling, där varje kg orensad fisk motsvarar 1 poäng. En fisk utan fettfena med en vikt på 12,4 kg motsvarar således 12,4 poäng.  Den första fisken varje tävlingsdag med fettfena och korrekt dokumentation och hantering tillgodoräknas med 5 poäng oavsett storlek. Därefter faller värdet med 1 poäng per fisk med fettfena. Se vidare under punkt 7.
 2. Tävlingen påbörjas och avslutas varje dag från Nogersunds hamn. Om något Team saknas efter angivna tider i schemat kommer ni anses vara saknade och 112 kommer att informeras.
 3. Maximalt antal fiskar att tillgodoräkna sig i tävlingen är 3st per tävlingsdag. Teamen får löpande uppgradera sina poäng under varje tävlingsdag genom att avräkna sig en lättare fisk för att ersätta denna med en tyngre.
 4. Minimivikt för registrering av fisk till tävlingen är 5,0kg
 5. Laxfisk utan fettfena vägs och inrapporteras till kansliet via tjänsten: www.fisketavling.nu direkt efter fångst. Fisken skall även uppvisas i hamn orensad för att kunna kontrollvägas. Vid eventuellt problem med digital inrapportering, skall detta istället preliminärt inrapporteras via VHF till kansliet.
 6. Vikt på fisk som deltar i tävlingen skall gå att avgöra utan tvivel, vid eventuell tveksamhet enas en jury utsedd av tävlingsledningen om en fastslagen vikt eller diskvalificering. 
 7. Laxfisk med fettfena skall omedelbart åter utsläppas enligt HAV och Vattens regelverk.  Vid videodokumentation av korrekt hantering och återutsättning av laxfisk med fettfena tillgodoräknar sig Teamet 5st schablonpoäng, vilket motsvarar en vikt på 5,0kg Detta oavsett verklig vikt på fisken. Detta gäller för teamets första fisk med fettfena och tävlingsdag. Därefter kommer schablonpoängen falla med 1,0kg / 1 poäng per inrapporterad laxfisk / dag med fettfena. På videodokumentationen skall det utan tvivel framgå att fisken har fettfena och att den återutsätts till sin frihet.  
 8. Alla typer av poserings-foton med vild lax undanbedes bestämt.
 9. Maximalt antal spön/rullar/beten som får användas samtidigt är 12 st. Det får inte heller finnas fler än 12 uppsättningar spön/rullar ombord.
 10. Teamen skall registrera sin ankomst till tävlingens kansli senast kl 18:00 På torsdag kväll. Vid ankomstregistrering delas dekaler, startbricka/nummer och en kopia på detta dokumet ut till varje Team.
 11. Arrangören tar sig rätten att ställa in delar, eller hela tävlingen om denna anser att väderförhållanden äventyrar säkerheten. Ingen återbetalning av anmälningsavgift sker.
 12. Teamen ansvarar själva för att dokumentera och redogöra sina fångster för tävlingsledningen. Tävlingen använder sig av de tjänsterna:  www.fisketavling.nu tillhandahåller. För att dessa tjänster skall fungera så smidigt som möjligt, uppmanar vi er att säkerställa att ni kan videofilma och skicka MMS i Sveriges mobila telefonnät. En Telefon med tillräckligt bra kamera för att kunna dokumentera fisken och dess vikt är också en förutsättning. Om tekniken ej skulle fungera, kan man registrera sina fångster digitalt i kansliet och preliminärt rapportera via VHF-radio.
 13. Miniantalet deltagare i varje Team är två, där den ena är utsedd till skeppare. Lägsta ålder för skeppare är 18 år, eventuell team-deltagare under 18 år ansvarar skepparen för.
 14. Minst en person per båt måste delta i det obligatoriska skepparmötet.
 15. Utomstående får inte följa med ombord på någon tävlingsbåt om inte arrangören har godkänt detta.
 16. Varje båt skall ha en fungerande VHF radio ombord
 17. Varje båt skall minst ha 2st nödraketer ombord
 18. Varje båt skall ha dekaler väl synligt på skrovsidorna som bekräftar ert deltagande i Blekinge Trollingfestival och vilket startnummerbåten har. (tillhandahålls av Blekinge Trollingfestival) Dessa delas ut vid ankomstregistering vid kansliet.
 19. Varje skeppare ansvarar för att det finns räddningsvästar till samtliga ombord
 20. Minst en av teammedlemmarna skall vara medlem sjöräddningssällskapet.
 21. Ni som deltagare i tävlingen ansvarar för er egen säkerhet och eventuella försäkringar. Blekinge Trollingfestival frånsäger sig allt ansvar och eventuella försäkrings eller andra ersättningskrav och tvister som kan uppstå. Blekinge Trollingfestival ansvarar inte heller för eventuella lagbrott eller andra försummelser från någon av dess deltagare.

 

Reglerna är senast uppdaterade 2020-12-03

 

Jag har läst och förstått innebörden av Blekinge Trollingfestivals förhållningsregler.